12 Jan

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา (ลูกบอล) แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี2561 ณ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ วันที่ 12/01/61